จิตวิทยาการแนะแนว และ ประเภทของการแนะแนว

บอร์ด TUPCRหมวดหมู่: กระดานถามตอบจิตวิทยาการแนะแนว และ ประเภทของการแนะแนว

จิตวิทยาการแนะแนว

จิตวิทยาแนะแนว คือ การเอาวิชาแนะแนวที่เกี่ยวข้องกับหลักจิตวิทยาเข้ามาใช้ในการแนะแนว เพราะการบริการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ จำเป็นที่ต้องใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาเข้ามาช่วยให้ครูได้เข้าใจเด็ก และช่วยให้เด็กได้เข้าใจตนเอง

บิดาแห่งการแนะแนว คือ “แฟรงค์ พาร์สันส์” (Frank Parsons)

การแนะแนว

ความหมายของการแนะแนว

การแนะแนว หมายถึง กระบวนการทางการศึกษาที่ช่วยให้ บุคคลรู้จัก และเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อม สามารถนำตนเองได้ แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ ปฏิบัติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม