ระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการลงโทษและการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559

ระเบียบโรงเรียนเตรีย

Read more

แนวทางการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามหลักสูตรฯ 2551

แนวทางการพัฒนาและประ

Read more

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำ

Read more