เอกสาร/ดาวน์โหลด

คำสั่ง/ประกาศเอกสาร/ดาวน์โหลด

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย เรื่อง ระเบียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ว่าด้วยวินัยและความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2566

ประกาศโรงเรียนเตรียม

Read More
เอกสาร/ดาวน์โหลด

ระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการลงโทษและการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559

ระเบียบโรงเรียนเตรีย

Read More
เอกสาร/ดาวน์โหลด

แนวทางการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามหลักสูตรฯ 2551

แนวทางการพัฒนาและประ

Read More
เอกสาร/ดาวน์โหลด

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำ

Read More