ITA Online 2020

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2563

ITA Online 2020 Moving Forward พัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลง

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจําปี

O40 รายงานการกํากับติดตาม การดําเนินการป้องกัน การทุจริต ประจําปี รอบ 6 เดือน

O41 รายงานผลการดําเนินการ ป้องกันการทุจริตประจําปี

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43 การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน