คำสั่ง/ประกาศ

คำสั่ง/ประกาศ

รายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 และแนวปฏิบัติการยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ

ประกาศโรงเรียนเตรียม

Read More
คำสั่ง/ประกาศเอกสาร/ดาวน์โหลด

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย เรื่อง ระเบียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ว่าด้วยวินัยและความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2566

ประกาศโรงเรียนเตรียม

Read More