เกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติความเป็นมาและข้อมูลสถานศึกษา

วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ขณะที่นายธีรยุทธ  ชัยอิ่นคำ ผู้อำนวยการเดินทางไปร่วมประชุมสามัญประจำปีสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย  ณ จังหวัดภูเก็ต ได้รับการประสานงานจากนายประเสริฐ  กันธะวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประธานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงรายว่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ซึ่งมีขนาดใหญ่พิเศษ เป็นโรงเรียนดีและมีชื่อเสียงของกรุงเทพมหานคร ต้องการรับสมัครโรงเรียนที่มีความสนใจ มีความพร้อมที่จะพัฒนาโรงเรียน ตามปรัชญาการศึกษาและการบริหารจัดการโรงเรียนตามแนวทางของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  การเข้าเป็นโรงเรียนในเครือดังกล่าวต้องเปลี่ยนชื่อ สี และสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ตามโรงเรียนแม่ 

            หลังจากกลับจากการประชุมสัมมนา ผู้อำนวยการได้นำข้อมูลเข้าหารือทีมงานบริหารซึ่งทุกคนมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ถ้าเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือ จะมีผลดีต่อการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนให้ดีขึ้น เวลาที่ผ่านมาจำนวนนักเรียนลดลงมากจนน่าเป็นห่วง เนื่องจากความเชื่อมั่นในคุณภาพของโรงเรียน

            หลังจากนั้นทีมงานบริหารของโรงเรียน นายธีรยุทธ  ชัยอิ่นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายสมจิตต์  ราชตา  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  นายศิลป์ชัย  มณีขัติ รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  นายธนากร   วรากุลพิชัย  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  นายนิพนธ์  สุภาวรรณ์  รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้นำเรื่องเข้าหารือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน , สมาคมผู้ปกครองและครู ตลอดจนศิษย์เก่า ถึงผลที่ได้จากการเข้าเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นางพาณี จินดาวงศ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้โทรศัพท์สอบถามข้อสงสัยต่างๆมายังคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ในที่สุด 2 เสาหลักจึงได้มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ที่จะขอเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือ

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 14.00 น. นายทองปอนด์  สาดอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย – พะเยา) นางพาณี  จินดาวงศ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอัมรินทร์  มณีรัตน์  นายกสมาคมผู้ปกครองและครู ได้มาทำความเข้าใจกับคณะครู ในการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ที่ประชุมได้มีการประชาพิจารณ์อย่างกว้างขวาง ว่าผลดี – ผลเสีย ที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าเป็นโรงเรียนในเครือครั้งนี้  ในที่สุดที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ที่จะเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือและถือเป็นนวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

            วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555 นายประเสริฐ  กันธะวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ได้นำคณะทีมงานจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โดยมีนายสมพงษ์  พลสูงเนิน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือพระเกี้ยวน้อย รวม 3 ท่าน เข้ามาชี้แจงทำความเข้าใจคณะครูอีกครั้ง ในการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือ ซึ่งสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้โรงเรียนดีในกรุงเทพมหานคร ออกมาช่วยพัฒนาโรงเรียนในส่วนภูมิภาค ตลอดจนแวะเยี่ยมชมอาคารสถานที่ประกอบการตัดสินใจที่จะเลือกโรงเรียนเข้าร่วมในเครือ         

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2555 ได้ทำหนังสือถึงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เรื่อง ขอเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือ

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555 ได้รับแจ้งจากผู้ประสานงานจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ว่าได้นำเรื่องการขอเข้าเป็นโรงเรียนในเครือของโรงเรียนเมืองเชียงราย เข้าประชุมในวาระของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และที่ประชุมมีมติรับโรงเรียนเมืองเชียงราย เข้าเป็นโรงเรียนในเครือลำดับที่ 11 โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย” สีประจำโรงเรียน น้ำเงิน – ชมพู สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน “ตราพระเกี้ยว” ซึ่งเป็นตราประจำรัชกาลที่ 5

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2555 โรงเรียนได้ทำหนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมหนังสือตอบรับการเข้าเป็นโรงเรียนในเครือจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อขอเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย”

            วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ.2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อ โรงเรียนเมืองเชียงราย เป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย  ลงนามโดย นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

            หลังจากนั้นโรงเรียนได้ใช้เวลาในการเตรียมพร้อม เรื่อง ป้าย, สถานที่ สำหรับการประดับพระเกี้ยวของนักเรียน ซักซ้อมเตรียมการเรื่องการแห่พระเกี้ยว การเปิดป้าย ตลอดจนประสานงานติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2555 โรงเรียนเปิดตัวในชื่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

เวลา 08.30 น. นายพินิจ  หาญพานิช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มาเป็นประธานมอบองค์พระเกี้ยว แด่โรงเรียน ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ศาลากลางหลังเก่า หลังจากนั้น เวลา 10.30 น. ได้มาปฏิบัติหน้าที่ประธานเปิดป้ายโรงเรียน ซึ่งมีพระราชสิทธินายก เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์  เจ้าคณะจังหวัดเชียงรายมาเป็นประธานคณะสงฆ์ 

เวลา 11.00 น. ทำพิธีประดับพระเกี้ยวให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมด ณ หอประชุม โดยมีนายภักดี  คงดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็นประธานในพิธี

เวลา 12.30 น. นายภักดี  คงดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นางพาณี  จินดาวงศ์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  นายอัมรินทร์  มณีรัตน์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู นายธีรยุทธ  ชัยอิ่นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ถึงการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือและให้ผู้สื่อข่าวซักถามข้อข้องใจ

            โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย จึงได้ยึดปรัชญา ปณิธาน เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ โดยมีตราพระเกี้ยวเป็นเครื่องหมายประจำสถาบัน สำหรับพัฒนาเยาวชนจังหวัดเชียงรายให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลในอนาคต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *