เกี่ยวกับโรงเรียน

วิสัยทัศน์ นโยบายของโรงเรียน

วิสัยทัศน์  (Vision) 

ภายในปีพุทธศักราช 2567 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่คุณธรรม

พันธกิจ  (Mission) 

1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

   มีทักษะศตวรรษที่ 21  โดยเน้นคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พัฒนาสถานศึกษา เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้

3. สนับสนุนให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีการวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษา

6. ส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา

7. ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์  ( Goal )

1. นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม นำความรู้  ดำเนินชีวิต

    ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ  มีความภาคภูมิใจ

    และสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ      

   มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น  มีศักยภาพและปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ

3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน

4 .โรงเรียนได้ผ่านการประเมินและรับการรับรองคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา

   ระดับประเทศ

กลยุทธ์  (Strategy)

กลยุทธ์  1   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามศักยภาพและความสนใจของผู้เรียน 

กลยุทธ์  2   พัฒนาศักยภาพและความสามารถของผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล                  

กลยุทธ์  3   พัฒนาสถานศึกษา เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

กลยุทธ์  4   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบเทียบเคียงมาตรฐานสากล

กลยุทธ์  5   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

กลยุทธ์  6  ปลูกฝังคุณธรรม  การอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา

               ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเป็นพลโลก

เผยแพร่วันที่ 16 มีนาคม 2563 งานแผนงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *